Munkahelyi képzések támogatása mikro- és kisvállalkozások számára

PÁLYÁZAT TARTALMA

Támogatható tevékenységek köre

A pályázati kiírás keretében kizárólag az alábbi képzéstípusok megvalósítására igényelhető támogatás:

- szakmai képzések: kizárólag a fogalomjegyzékben meghatározott szakmai képzések közé sorolható képzések támogathatóak;

- idegen nyelvi képzések;

- a vállalkozás működésével kapcsolatos képzések: minden olyan ismeret-, kompetenciafejlesztésre irányuló képzés, mely a vállalkozás fejlesztését vagy a munkavállaló magasabb szintű munkavégzését eredményezi;

- számítástechnikai, informatikai képzés (nyílt és zárt forráskódú szoftverek oktatása egyaránt támogatható).

Vásárolt szolgáltatásként megvalósuló képzések esetén:

- Magyarország területén megvalósuló képzés esetén kizárólag a támogatott képzés teljes időtartamára érvényes FAT intézményakkreditációs tanúsítvánnyal rendelkező intézmény által nyújtott képzés vehető igénybe.

- A megvalósuló képzések, nem OKJ-s minimum 50%-ának programakkreditációval kell rendelkezniük (a százalékos érték meghatározásánál a képzések darabszámát szükséges alapul venni).

Belső képzések esetén:

- Intézményi akkreditáció nem szükséges.

- Az adott vállalkozásnál hasznosítható ismereteket nyújtó belső képzéseket a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény 16. - (2) bekezdésében meghatározott tartalmi követelmények szerint kidolgozott képzési program alapján kell lefolytatni.

A megvalósított képzésnek - betartva a képzésben részt vevő felnőtt előzetesen megszerzett tudásának értékelésére és beszámítására vonatkozó előírásokat - meg kell felelnie az érvényes akkreditációval rendelkező, illetve a belső képzés képzési programjának, melyet a kedvezményezett a képzés dokumentációjával támaszt alá, a kifizetési igény benyújtásával egy időben. Az alkalmazott képzési programban meghatározott óraszámon felüli teljesítés nem elszámolható.

Levelező, e-learning oktatás és távoktatás formájában megvalósuló képzés kizárólag blended learning formájában támogatható, és ez esetben csak a kontaktórák költsége támogatható és az E pontban elvárt kötelező részvételi arány is a kontaktórák arányában értendő. Ezen oktatás kapcsán kizárólag programakkreditált képzés valósítható meg.

Külföldön megvalósuló képzések csak és kizárólag a speciális képzések esetében támogathatóak. Amennyiben ezen képzések a támogatott képzések 5%-át meghaladják, ezen bejelentett, feltöltött képzések ellenőrzésére alkalmas on-line kapcsolat kialakítása kötelező.

Csak olyan képzési program fogadható el, mely alapján a képzés vizsgával zárul.

Amennyiben egy képzés esetén csak modul(ok) kerülnek megvalósításra, úgy csak olyan modul fogadható el, mely a képzési program alapján vizsgával zárul.

Egy képzésnek minősül azon képzési tevékenységek összessége, melyek azonos képzéscsoporthoz tartoznak, azonos a megnevezésük, azonosak a résztvevők, és minden résztvevő azonos óradíjért, azonos időpontban és helyszínen részesül a képzésben.

A szolgáltató kiválasztása során a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény előírásai, az ott megadott értékhatárok figyelembevételével alkalmazandók.

Tájékoztatás, nyilvánosság

A kedvezményezett a projekt megvalósítása során köteles a hatályos jogszabályokban meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tenni, a projektről és a támogatásról az ott meghatározott módon és tartalommal információt nyújtani. A tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó követelményeket az NFÜ (http://www.ujszechenyiterv.gov.hu) honlapjáról letölthető "Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei" című dokumentum, valamint az "Arculati kézikönyv" tartalmazza.

A Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettsége c. útmutatóban előírt kommunikációs tevékenységek nem teljesítése vagy részleges teljesítése, illetve az előírtaktól eltérő formában történő megvalósítása a megítélt támogatás kommunikációra elszámolható részének csökkentését vonja maga után.

Esélyegyenlőségi és fenntarthatósági alapelvek érvényesítése

Az 1083/2006/EK rendelet a támogatások alapelveként határozza meg az esélyegyenlőség és a fenntartható fejlődés biztosítását. A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében csak olyan projekt támogatható, amely teljesíti az alábbiakban előírt feltételeket, és ezzel hozzájárul az esélyegyenlőség és a fenntartható fejlődés biztosításához.

A pályázónak egyéb követelményként a projekt adatlap 6. és 7. pontjában megjelölt 2 kötelező intézkedést kell vállalnia.

 

PÉNZÜGYI FELTÉTELEK ÉS ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK

Támogatás formája

A pályázó működési támogatásának nem minősülő, visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatásban (a továbbiakban: vissza nem térítendő támogatás) részesül.

Támogatás mértéke

A projekt elszámolható összes költségének legfeljebb 100%-a.

Az európai uniós szabályok szerint a képzési támogatás kétféle módon vehető igénybe. A pályázó a két támogatási mód közül a pályázat benyújtásakor választani köteles, amely később nem módosítható.

Csekély összegű (de minimis) támogatás nyújtható azoknak a vállalkozásoknak, amelyek a támogatás igénybevételének évében és az azt megelőző két pénzügyi év időszakában a megítélt támogatás összege nem haladta meg a 200 000 eurónak, a közúti szállítási ágazatban tevékenykedő kedvezményezett esetében a 100 000 eurónak megfelelő forint összeget.

- A csekély összegű támogatás odaítélésének feltétele, hogy a kedvezményezett nyilatkozik a pályázat odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben általa igénybe vett csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.

- Minden egyes új csekély összegű támogatás odaítélésekor az adott pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi év alatt odaítélt csekély összegű támogatás teljes összegét kell figyelembe venni.

- A csekély összegű támogatás ugyanazon elszámolható költségek vonatkozásában nem halmozható más állami támogatással, amennyiben az így halmozott összeg meghaladná a 800/2008/EK bizottsági rendeletben (általános csoportmentességi rendelet) vagy az Európai Bizottság határozatában meghatározott támogatási intenzitást.

- Amennyiben a pályázó csekély összegű támogatásként igényli a támogatást, úgy az intenzitás 100%, tehát valamennyi elszámolható költség maximális intenzitással támogatható.

A támogatási intenzitás mértéke csekély összegű támogatás esetén 100%.

Képzési támogatás

Amennyiben a pályázó de minimis támogatásra nem jogosult, illetve a támogatást nem de minimis támogatásként kívánja igénybe venni az általános csoportmentességi rendelet 39. cikk (2)-(4). bekezdésében rögzített feltételek teljesülése esetén képzési támogatásra lehet jogosult.

A maximális támogatási intenzitás általános képzés esetén az elszámolható költségek 60%-a, speciális képzés esetén az elszámolható költségek 25%-a. Ez az intenzitás az elszámolható költségek 80%-ának megfelelő maximális támogatási intenzitásig növelhető a következők szerint: a) 10 százalékponttal a fogyatékos vagy hátrányos helyzetű munkavállalóknak nyújtott képzés esetén, b) 20 százalékponttal, ha a támogatást mikro- és kisvállalkozásoknak nyújtják. Tehát speciális képzés esetén a maximális támogatási intenzitás 55%, míg általános képzés esetén 80% lehet.

Az önrészbe nem számolható bele az államháztartás alrendszereiből kapott támogatás.

A pályázónak nyilatkoznia kell, hogy csekély összegűként, vagy képzési támogatásként kívánja igénybe venni a támogatást.

A 800/2008/EK rendelet alapján támogatás csak akkor ítélhető meg, ha a kedvezményezett még a projekttel kapcsolatos munkálatok vagy tevékenységek megkezdése előtt a támogatás iránti kérelmét benyújtja.

Az egyedi támogatásra vonatkozó nyilvántartást a támogatás odaítélésének napjától számított 10 évig kell megőrizni. A támogatási programra vonatkozó nyilvántartást 10 évig kell megőrizni azt követően, hogy az adott program alapján az utolsó támogatást nyújtották.

 

Pályázók köre: 

 

Jogi forma

Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak (KSH besorolással, a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 8/2010.(VIII. 25.) KSH közlemény alapján):

- korlátolt felelősségű társaság (KSH 113)

- részvénytársaság (KSH 114)

- európai részvénytársaság (KSH 115)

- takarék- és hitelszövetkezet (KSH 122)

- mezőgazdasági szövetkezet (KSH 124)

- európai szövetkezet (KSH 125)

- biztosító szövetkezet (KSH 126)

- szociális- és iskola szövetkezet (KSH 127)

- egyéb szövetkezet (KSH 129)

- ügyvédi iroda (KSH 131)

- vízitársulat (KSH 133)

- víziközmű-társulat (KSH 134)

- erdőbirtokossági társulat (KSH 135)

- végrehajtó iroda (KSH 136)

- közjegyzői iroda (KSH 137)

- magyarországi székhelyű európai gazdasági egyesülés (KSH 138)

- egyéb, máshova nem sorolt jogi személyiségű vállalkozás (KSH 139)

- betéti társaság (KSH 212)

- közkereseti társaság (KSH 211)

- egyéni cég (KSH 213)

- külföldi székhelyű vállalkozás fióktelepe (KSH 226)

- külföldi székhelyű európai gazdasági egyesülés magyarországi telephelye (KSH 227)

- máshova nem sorolt, jogi személyiség nélküli vállalkozás (KSH 229)

- egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő egyéni vállalkozó (KSH 231)

- egyéb egyéni vállalkozó (KSH 232)

- nonprofit közkereseti társaság (KSH 621)

- nonprofit betéti társaság (KSH 622)

- nonprofit korlátolt felelősségű társaság (KSH 572)

- nonprofit részvénytársaság (KSH 573)

A jelen pályázati kiírás keretében konzorciumok nem pályázhatnak.

Egy szervezet kizárólag egy pályázatot nyújthat be, az összes pályázatba bevonni kívánt telephelyet megjelölve.

Méret

A pályázati kiírásra kizárólag olyan vállalkozások pályázhatnak, amelyek a 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklete alapján mikro-, vagy kisvállalkozásnak minősülő vállalkozások.

Mikrovállalkozás: összhangban az Európai Bizottságnak a mikro-, kis és középvállalkozások definíciójáról szóló 2003/361/EK ajánlásával, a KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amely 10-nél kevesebb személyt foglalkoztat, és amelynek éves árbevétele és/vagy éves mérlegfőösszegének értéke nem haladja meg a 2 millió eurót.

Kisvállalkozás: összhangban az Európai Bizottságnak a mikro-, kis és középvállalkozások definíciójáról szóló 2003/361/EK ajánlásával, a KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amely 50-nél kevesebb személyt foglalkoztat, és amelynek éves árbevétele és/vagy éves mérlegfőösszegének értéke nem haladja meg a 10 millió eurót.

Partner illetőleg kapcsolódó vállalkozások esetében a fenti mutatókat összegezni szükséges, az összegzett adatok birtokában történhet a minősítés meghatározása.

Jelen útmutatóban nem szabályozott kérdésekben, így többek között az önálló, partner, kapcsolódó vállalkozások meghatározására, kategorizálásuk részletes szabályaira, KKV-nek nem minősülő vállalkozásokra vonatkozó további részletszabályokat és eligazítást a 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklete nyújt.

Azon új vállalkozásoknak, melyek még nem rendelkeznek lezárt, teljes üzleti évvel, a felhasználandó adatokról a pénzügyi év folyamán készített jóhiszemű becslésük alapján kell nyilatkozniuk. A projekt zárásakor ezen vállalkozásoknak nyilatkozatot kell benyújtaniuk a vállalkozás méretük szerinti besorolásáról.

A 2004. évi XXXIV. törvény 5.- (3) bekezdése értelmében amennyiben egy vállalkozás éves szinten túllépi a meghatározott foglalkoztatotti létszám vagy pénzügyi határértékeket, vagy elmarad azoktól, akkor ennek eredményeként csak abban az esetben veszíti el, illetve nyeri el a közép-, kis- vagy mikrovállalkozói minősítést, ha két egymást követő beszámolási időszakban túllépi az adott határértékeket vagy elmarad azoktól. (két éves szabály)

 
Pályázható összeg maximum: 
10000000 Ft
Új Széchenyi Terv
Letölthető anyagok:
Pályázat száma: 
TÁMOP-2.1.3.A